si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Tuesday, August 31, 2010

Our next stop
Kasabay ng pagtupad ng mga pangarap natin...
Magiging kasama natin sa hirap at ginahawa...
Magiging kabalikat natin sa lahat ng problema..
ang magaaruga sa atin..

sa mga magiging anak natin...

ang magdadala sa atin sa kung san san...
ang magiging isa sa mga simbulo ng pagmamahalan natin....

Our first baby... our next stop.....

and I can't wait...

I love you!!!

No comments: