si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Tuesday, August 31, 2010

The Brother that bounded us togetherHe touched us with his sincerity, He cloaked us with his message of love, He showed how God really loves us and that together we will surpass anything.. as he surpassed every thing that ever troubled him... Through God's will, and through God's holy name, We called out to prayer as one voice, one persona, one soul... to glorify God forever...THANKS A LOT BROTHER JOHN!!!!

Our next stop
Kasabay ng pagtupad ng mga pangarap natin...
Magiging kasama natin sa hirap at ginahawa...
Magiging kabalikat natin sa lahat ng problema..
ang magaaruga sa atin..

sa mga magiging anak natin...

ang magdadala sa atin sa kung san san...
ang magiging isa sa mga simbulo ng pagmamahalan natin....

Our first baby... our next stop.....

and I can't wait...

I love you!!!