si caloy at si isha

My photo
sa pagbabago ng panahon, sa pagkurba ng tadhana sa napagpintasang gunita, sa paglalayon sa habang buhay na pagtunton... sa dambana, sa harap ng madla, nanaisin kong mangako ng magpakailanman, patungkol, dahil at para sa iyo...

Thursday, January 28, 2010

formspring.me

Would you rather be a zombie or a mummy?

i'd rather be a mummy.. People want to preserve mummies even if mummies want to rest in peace.. People kill zombies even if zombies want to live..

Ask me anything